Paslaugų teikimo interneto svetainėje wowstays.lt taisyklės

Sąvokos

Tarpininkas – MB „Aulinet“, juridinio asmens kodas 305678716, buveinės adresas Oršos g. 4-50, Vilnius, interneto svetainės wowstays.lt, savininkas. 
Elektroninė rezervavimo sistema – interneto svetainėje wowstays.lt integruota Tarpininkui priklausanti elektroninė rezervavimo sistema, kurioje Klientas gali atlikti Paslaugų Rezervacijas, apmokėti Paslaugų teikėjo Anketoje nustatytą visą kainą ar avansą už Paslaugų teikėjo teikiamas Paslaugas.
Interneto svetainė – interneto svetainė wowstays.lt, kurioje yra integruota Elektroninė rezervavimo sistema ir kurioje talpinamos Paslaugų teikėjų Anketos.
Paslaugų teikėjas – apgyvendinimo (nakvynės) vietos administratorius, kuris Interneto svetainėje siūlo Paslaugas.
Paslaugos – Paslaugų teikėjo teikiamos apgyvendinimo (nakvynės) bei kitos susijusios paslaugos, skelbiamos Paslaugų teikėjo Anketoje.
Klientas – svetainės lankytojas, kuris atlieka Paslaugų Rezervaciją Elektroninėje rezervavimo sistemoje ir (arba) kuris naudojasi Interneto svetainės funkcionalumais.
Anketa – Interneto svetainėje patalpintas Paslaugų teikėjo Klientui siūlomų Paslaugų aprašymo puslapis, kuriame Paslaugų teikėjas pateikia informaciją apie Paslaugas (apgyvendinimo (nakvynės) vietą, joje esančius patogumus, Rezervacijos datas, Paslaugų kainą, mokamą avanso dydį ir kitas su Paslaugų teikimu susijusias sąlygas).
Rezervacija – tai faktas, kad Klientas, naudodamasis Elektronine rezervavimo sistema įregistravo savo norą rezervuoti Paslaugas, pasirinko konkretų Paslaugų teikėją, Paslaugų gavimo datą, Elektroninėje rezervavimo sistemoje tinkamai užpildė kitą Tarpininko prašomą su Paslaugų rezervacija susijusią informaciją ir naudodamasis Elektronine rezervavimo sistema apmokėjo visą Paslaugos teikėjo Anketoje nurodytą kainą ar avansą už rezervuojamas Paslaugas. 
Patvirtinimo laiškas – Rezervacijos patvirtinimo el. laiškas, kurį Tarpininkas išsiunčia Klientui pagal Rezervacijos metu Kliento pateiktą informaciją.
Metinė narystė – Paslaugos teikėjo užregistruotos Anketos skelbimo paslauga Interneto svetainėje, neteikiant Elektroninės rezervavimo sistemos paslaugos. 
Užklausa dėl rezervacijos – tai faktas, kad Klientas atsiuntė paklausimą el.paštu Paslaugų teikėjui iš Interneto svetainės, kuriame pasirinko konkretų Paslaugų teikėją, Paslaugų teikimo datą, tačiau neatliko jokio išankstinio mokėjimo už Paslaugą.

Šios paslaugų teikimo interneto svetainėje wowstays.lt taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Klientui, Tarpininkui, Paslaugų teikėjui privalomas dokumentas, kuriame nustatomos Tarpininko, Kliento, Paslaugų teikėjo teisės ir pareigos, Paslaugų pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo tvarka, Metinės narystės sąlygos, kitos su naudojimusi Interneto svetaine, Elektronine rezervavimo sistema susijusios sąlygos.

 1. Bendrosios nuostatos
  1. Tarpininko paslaugos teikiamos vadovaujantis šiomis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais. 
  2. Su šiomis Taisyklėmis privalo susipažinti visi Klientai, kurie atlieka Rezervacijas Elektroninėje rezervavimo sistemoje ir (arba) naudojasi Interneto svetainės funkcionalumais. Klientas atlikdamas Rezervacijas Elektroninėje rezervavimo sistemoje ir (arba) naudodamasis Interneto svetainės funkcionalumais patvirtina, kad susipažino su Taisyklėmis, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis.
  3. Tarpininkas nėra Paslaugų teikėjas. Tarpininkas tik talpina Paslaugų teikėjų Anketas Interneto svetainėje Tarpininko su Paslaugų teikėjais sudarytų tarpininkavimo sutarčių pagrindu. Tarpininko Interneto svetainėje Paslaugų teikėjai savo Anketose Klientui siūlo Rezervuoti savo teikiamas Paslaugas arba siųsti Užklausas dėl rezervacijos, o Klientas, naudodamasis Tarpininko Elektronine rezervavimo sistema, atitinkamai rezervuoja Paslaugas Paslaugų teikėjo Anketoje, arba siunčia Užklausas dėl rezervacijos, šiose Taisyklėse nurodytomis sąlygomis.
  4. Visos Paslaugų pirkimo – pardavimo sutartys Elektroninėje rezervavimo sistemoje tarp Kliento ir Paslaugų teikėjo yra sudaromos elektronine forma, naudojant ryšio priemones (kompiuterių tinklus) ir vadovaujasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Vartotojų teisių apsaugos įstatymo ir kitais galiojančiais teisės aktais.
  5. Šios Taisyklės nustato bendrąsias Paslaugų pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymo sąlygas, Klientui atliekant Rezervaciją, taip pat Metinės narystės sąlygas.
  6. Atlikti Rezervacijas Elektroninėje rezervavimo sistemoje turi teisę juridiniai asmenys ir fiziniai asmenys, kurie pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą yra veiksnūs ir gali sudaryti Paslaugų pirkimo pardavimo sutartis.
  7. Klientas, atlikdamas Rezervaciją, patvirtina, kad turi teisę ją atlikti šiose Taisyklėse numatytomis sąlygomis.
 2. Rezervacijų atlikimo ir Užklausų dėl rezervcijų siuntimo tvarka ir vykdymas
  1. Tarpininkas Kliento asmens duomenis tvarko vadovaudamasis Privatumo politika bei asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais. 
  2. Iki Rezervacijos atlikimo Klientas privalo susipažinti su Taisyklėmis, Privatumo politika, Paslaugų teikėjo Anketoje nustatytomis Paslaugų teikimo, apmokėjimo bei kitomis sąlygomis. 
  3. Rezervacija ir Užklausos siuntimas dėl rezervacijos vyksta be Kliento registracijos Elektroninėje rezervavimo sistemoje.
  4. Klientas naudodamasis Elektronine rezervavimo sistema pagal Anketose skelbiamą informaciją išsirenka Paslaugų teikėjo teikiamas Paslaugas, pasirenka norimą apgyvendinimo (nakvynės) vietą, išsirenka Paslaugų gavimo datas, Elektroninėje rezervavimo sistemoje užpildo kitą Rezervacijai atlikti reikalingą informaciją (nurodo savo vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą ir pan.). Tarpininkas  Kliento  pateiktus duomenis naudoja tik tiek, kiek jų reikia Paslaugų pirkimo – pardavimo sutarties su Paslaugų teikėju sudarymo ir vykdymo tikslais.
  5. Klientas prisiima visą atsakomybę už teisingą savo duomenų suvedimą Elektroninėje rezervavimo sistemoje. Jei Pirkėjas neteisingai nurodė savo duomenis, Rezervacija Elektroninėje rezervavimo sistemoje gali būti laikoma negaliojančia. Klientas Tarpininkui privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos Tarpininkas patirs dėl neteisingos ar netikslios Kliento informacijos suvedimo.
  6. Rezervacija laikoma atlikta, kai Klientas sumoka Rezervacijos metu nurodytą Paslaugos kainą/avansą. Tarpininkui gavus mokėjimą ar informaciją, patvirtinančią apie atliktą mokėjimą, Klientui jo nurodytu elektroninio pašto adresu automatiškai išsiunčiamas Patvirtinimo laiškas bei Paslaugos teikėjo kontaktai.
  7. Informacija Klientui apie Rezervacijos detales (nakvynės trukmė, sumokėtas avansas/visa Paslaugos kaina ir kt.) nurodoma Patvirtinimo laiške, kuris yra atsiunčiamas Kliento Rezervacijos metu nurodytu el. paštu. 
  8. Elektroninėje rezervavimo sistemoje esantis Paslaugų teikėjo apgyvendinimo (nakvynės) vietos užimtumo kalendorius gali būti sinchronizuojamas su tos pačios Paslaugų teikėjo apgyvendinimo (nakvynės) vietos kitų rezervacinių sistemų kalendoriais. Kalendoriai yra automatiškai sinchronizuojami periodiškai. Dėl šios priežasties yra tikimybė, kad dėl laiko tarpo, kuris atsiranda automatinio sinchronizavimo metu ir kuris nepriklauso nuo Tarpininko, vienu metu ta pati Paslaugų teikimo data gali būti rezervuota iš daugiau nei vienos rezervacinės sistemos (susidubliavusi rezervacija). Susidubliavusios rezervacijos atveju, Klientas kaip įmanoma greičiau informuojamas apie susidubliavusią rezervaciją ir jam pasiūloma Paslaugų teikimo datos keitimo arba pinigų grąžinimo alternatyva.
 3. Rezervacijos keitimas, atšaukimas, neatvykimas
  1. Paslaugų įsigijimas per Elektroninę rezervavimo sistemą konkrečiai datai laikomas Paslaugų naudojimo pradžia, todėl atlikus Rezervaciją Klientui nėra suteikiama teisė atsisakyti naudojantis Elektronine rezervavimo sistema sudarytos Paslaugų pirkimo -pardavimo sutarties. Tokiu atveju Kliento sumokėta Paslaugų kaina, avansas negrąžinami, nebent tą numato pats Paslaugų teikėjas Anketoje. Paslaugų teikėjas, Kliento prašymu sutikdamas atšaukti Rezervaciją, turi teisę taikyti Rezervacijos atšaukimo mokestį. Tuo atveju, jei taikomas Rezervacijos atšaukimo mokestis, tai nurodoma Anketoje. 
  2. Paslaugų teikėjas Kliento prašymu gali pakeisti Paslaugų teikimo datas, jei tokia sąlyga nurodyta Anketoje. Klientas norėdamas peržiūrėti, pakeisti atliktą Rezervaciją, naudojasi Patvirtinimo laiške nurodytomis instrukcijomis. Klientas pakeisti Rezervacijos datas gali tik tiesiogiai pakeitimą suderinęs su Paslaugų teikėju. 
  3. Tuo atveju, jei Klientas vėluoja ar nori pavėlinti atvykimą įsiregistravimo apgyvendinimo įstaigoje dieną arba atvyksta tik kitą dieną, Klientas įsipareigoja susisiekti su Paslaugų teikėju ir pranešti, kada atvyks. Paslaugos teikėjo kontaktai yra nurodomi Patvirtinimo laiške. Tarpininkas neprisiima atsakomybės už Kliento neatvykimo/ pavėluoto atvykimo pasekmes ar Paslaugų teikėjo taikomas Paslaugų atšaukimo bei neatvykimo baudas, kurios nurodomos Anketoje.
 4. Tarpininko teisės ir atsakomybės
  1. Tarpininkas įsipareigoja nuolat ir nepertraukiamai išlaikyti bei prižiūrėti Interneto svetainę, Elektroninę rezervavimo sistemą, kad Klientai galėtų jomis naudotis.
  2. Tarpininkas pasilieka teisę:
   1. Atlikti Interneto svetainės, Elektroninės rezervavimo sistemos priežiūros darbus, dėl kurių gali laikinai neveikti Interneto svetainė, Elektroninė rezervavimo sistema.
   2. Panaikinti Kliento Rezervaciją, jei Klientas pateikė neteisingą informaciją apie save.
   3. Vienašališkai panaikinti Paslaugų teikėjo Anketą, jei ji neatitinka šių Taisyklių nuostatų ar dėl bet kokių kitų priežasčių, kurių tarpininkas neįsipareigoja atskleisti;
   4. Be perspėjimo keisti, koreguoti, patikslinti nakvynės vietų aprašymus, Interneto svetainės blogo įrašus, nuotraukas, jų eiliškumą ar kitą turinį, taip pat gali pašalinti netinkamą turinį;
  3. Bet koks trečiųjų asmenų atliekamas Elektroninės rezervavimo sistemos, Interneto svetainės turinio, dizaino, nuotraukų, Paslaugų aprašymų bei kitų intelektinės nuosavybės objektų kopijavimas ir/ar kitoks naudojimas be raštiško Tarpininko sutikimo yra draudžiamas.
 5. Paslaugų teikėjo teisės ir pareigos
  1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja:
   1. Pateikti teisingą ir išsamią kontaktinę informaciją bei visą reikiamą informaciją apie Paslaugas Anketoje, periodiškai ją peržiūrėti ir įvykus bet kokiems pasikeitimas operatyviai ją atnaujinti.
   2. Informuoti Tarpininką apie kiekvieną pakeistą, atšauktą ar susidubliavusią Rezervaciją bei nurodyti jos priežastį.
   3. Netalpinti melagingos, viešai įžeidžiančios, smurtą ar neapykantą kurstančios informacijos. 
   4. Netalpinti informacijos, galinčios pakenkti Tarpininko reputacijai. 
   5. Netalpinti Paslaugų, kurių Paslaugų teikėjas neturi teisės pats teikti.
   6. Netalpinti nuotraukų, nesusijusių su Paslaugų teikimu, taip pat, kurios nevaizduoja skelbimo objekto, nuotraukose yra vaizduojami asmenys arba modifikuoti grafiniai vaizdai.
   7. Anketoje talpinamu turiniu nepažeisti trečiųjų asmenų intelektinės nuosavybės teisių, asmens teisės į atvaizdą bei kitų teisių.
   8. Talpindamas kito autoriaus turinį (nuotraukas, tekstus) nurodyti autorystę, nebent su autoriumi buvo sutarta kitaip.
  2. Paslaugų teikėjas turi teisę:
   1. Kreiptis į Interneto svetainės administraciją dėl prieigos prie jiems priklausančios nakvynės vietos informacijos apie teikiamas Paslaugas administravimo, išskyrus nakvynės vietos aprašymus bei blogo įrašus, kuriuos administruoja Tarpininkas; 
   2. Koreguoti informaciją apie Paslaugas Anketoje, išskyrus tuos atvejus, kai koregavimas ir/ar pati korekcija prieštarauja šioms Taisyklėms, taip pat nakvynės vietos aprašymus bei blogo įrašus, kuriuos administruoja Tarpininkas; 
 6. Apmokėjimo sąlygos, atsakomybė
  1. Klientas už Paslaugas privalo atsiskaityti naudojantis Rezervavimo sistema ir (ar) Anketoje nurodytu būdu. 
  2. Tarpininkas ne(per)parduoda Paslaugų. Kai Klientas apmoka už Paslaugas naudodamasis Elektronine rezervavimo sistema, apmokėjimas už Paslaugas tiesiogiai pasiekia Paslaugų teikėją, jei Anketoje nenurodyta kitaip.  
  3. Kai Klientas Elektroninėje rezervavimo sistemoje atlieka Rezervaciją, jis sudaro Paslaugų pirkimo – pardavimo sutartį su Paslaugų teikėju, jei Anketoje nenurodyta kitaip. Tarpininkas Kliento Rezervacijos duomenis perduoda atitinkamam (-iems) Paslaugų teikėjui (-ams) ir atsiunčia Klientui Patvirtinimo laišką Paslaugų teikėjo vardu, jei Anketoje nenurodyta kitaip.
  4. Rezervacijos apmokėjimą Paslaugų teikėjų vardu (Tarpininkas nevykdo prekybininko veiklos) administruoja Tarpininkas naudodamasis trečiųjų šalių teikiama mokėjimų administravimo paslauga). 
  5. Tarpininkas nenustato Paslaugų teikėjo teikiamų Paslaugų sąlygų, Paslaugų teikimo laiko bei bet kokių kitų tokias Paslaugas apibūdinančių kriterijų ir nėra atsakingas už tokių Paslaugų kokybę, jų turinį bei neteikia jokių garantijų dėl tokių Paslaugų.
  6. Metinės narystės atveju, Paslaugų teikėjas su Tarpininku atsiskaito prieš paskelbiant Anketą Interneto svetainėje pagal iš anksto Tarpininko pateiktą sąskaitą.
  7. Paslaugų teikėjas turi teisę atsisakyti Metinės narystės. Tokiu atveju Metinės narystės mokestis nėra grąžinamas;
 7. Neteisminis ginčo sprendimas
  1. Tarpininkas veikia kaip atsiskleidęs tarpininkas ir pats tiesiogiai Paslaugų neteikia.
  2. Ginčiai dėl Paslaugų teikėjo teikiamų Paslaugų sprendžiami tiesiogiai tarp Paslaugų teikėjo ir Kliento įstatymų nustatyta tvarka.
  3. Jei Kliento netenkina Tarpininko parengtas atsakymas į rašytinę pretenziją, prašymą/skundą dėl Elektroninėje rezervavimo sistemoje atliktos Rezervacijos, jis gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, [email protected], +370 5 2626751, www.vvtat.lt) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/.
 8. Baigiamosios nuostatos
  1. Tarpininkas pasilieka teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus. Taisyklių pakeitimai ir papildymai įsigalioja jų paskelbimo Interneto svetainėje dieną. Tarpininkas turi teisę papildomai apie Taisyklių pakeitimus bei papildymus Klientus informuoti el. paštu, naujienlaiškiais. 
  2. Tuo atveju, jei Klientas nesutinka su Taisyklėmis, jų pakeitimais ar papildymais, Klientas turi teisę jų atsisakyti. Tokiu atveju Klientas netenka teisės naudotis Elektronine rezervavimo sistema, Interneto svetainės funkcionalumais. Tuo atveju, jei Klientas pasinaudoja Elektronine rezervavimo sitema ar Interneto svetainės funkcionalumais po Taisyklių papildymo, pakeitimo dienos, bus laikoma, kad Klientas tokiais savo veiksmais patvirtino sutikimą su Taisyklių papildymais ir pakeitimais.

Taisyklių paskelbimo data 2021-12-22

Kolekcionuokite ne daiktus, o patirtis! Įsigykite WowStays dovanų kuponą išskirtinei nakvynei Pirkti