fbpx

Taisyklės

MB „Aulinet”, juridinio asmens kodas 305678716, buveinės adresas Žalgirio g. 96-50, Vilnius, (toliau – Paslaugų teikėjas) yra svetainės  www.wowstays.lt savininkas, tvarkytojas ir administratorius.

Registruodamasis ir/arba naudodamasis svetainės suteiktais funkcionalumais Jūs (toliau – Paslaugų gavėjas) patvirtinate ir sutinkate su paslaugų teikimo taisyklėmis. 

Paslaugų teikėjas ir Paslaugų gavėjas įsipareigoja laikytis šių taisyklių ir jomis vadovautis (toliau – Taisyklės).

1. Paslaugos, jų teikimas, atsiskaitymas už paslaugas, galiojimas, atsisakymas

1.1. Paslaugų teikėjas už atlygį Paslaugų gavėjams teikia šias paslaugas:

  • skelbimų talpinimo svetainėje www.wowstays.lt, vadovaujantis www.wowstays.lt įkainiais, arba individualiai sutartomis sąlygomis;
  • reklamos.

1.2. Paslaugų teikimas pradedamas Paslaugų gavėjui prisiregistravus svetainėje www.wowstays.lt ir užsisakius VIP narystę bei ją apmokėjus; 

1.3. Mokestis už paslaugos teikimą yra fiksuotas ir taikomas nuo einamųjų metų sausio 1 d. iki einamųjų metų gruodžio 31 d., nepriklausomai nuo VIP narystės užsakymo datos;

1.4. Laikoma, kad Paslaugų teikėjas yra gavęs atlyginimą, kai šis faktiškai matomas Paslaugų teikėjo piniginių lėšų sąskaitoje (banko, elektroninių pinigų ir kt. sąskaitos);

1.5. Paslaugų gavėjas turi teisę atsisakyti naudojimosi paslaugomis. Tokiu atveju mokestis už paslaugą už einamuosius kalendorinius metus nėra grąžinamas;

1.6. Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį tik dėl svarbių priežasčių. Tokiu atveju Paslaugų teikėjas privalo grąžinti mokestį už paslaugos teikimą tik už einamuosius kalendorinius metus;

1.7. Paslaugų teikimas nutraukiamas Paslaugų gavėjui raštiškai informavus Paslaugų teikėją el. paštu [email protected] apie atsisakymą arba nepratęsus VIP narystės; 

1.8. Nutrūkus VIP narystei ar Paslaugų gavėjui ją nutraukus, Paslaugų gavėjo prieiga prie nakvynės vietos informacijos administravimo yra sustabdoma. 

2. Paslaugų teikėjas

Paslaugų teikėjas įsipareigoja:

2.1. Laiku ir tinkamai teikti www.wowstays.lt teikiamas paslaugas, atlygintinas paslaugas teikti tik po to, kai už jų suteikimą gaunamas atlygis kaip numatyta šiose Taisyklėse, nebent šalys raštu susitaria kitaip;

Paslaugų teikėjas turi teisę:

2.2. Be perspėjimo keisti, koreguoti, patikslinti nakvynės vietų aprašymus, svetainės blogo įrašus, nuotraukas, jų eiliškumą ar kitą turinį, taip pat gali pašalinti netinkamą turinį;

2.3. Panaudoti Skelbimų fotografijas reklaminiais jo bendrovės tikslais, neatskleisdamas asmeninės Paslaugų gavėjo informacijos. Paslaugų teikėjas, naudodamas Skelbimus ir (ar) kitą Paslaugų gavėjo publikuojamą turinį, nebus įpareigotas mokėti Paslaugų teikėjui autorinio ar kitokio atlyginimo už tokio turinio panaudojimą;

2.4. Svetainės administratoriai turi teisę kurti/talpinti svetainėje aprašymus apie nakvynės vietas net ir nepratęsus narystės;

2.5. Svetainės administratorius turi teisę keisti taisykles. Apie taisyklių pakeitimus svetainės administratorius turi informuoti Paslaugų gavėją el. paštu, kurį Paslaugos gavėjas nurodo registruodamasis www.wowstays.lt svetainėje. Toliau naudodamasis svetaine po taisyklių pakeitimų paskelbimo Paslaugų gavėjas išreiškia sutikimą su Taisyklių pakeitimais. 

3. paslaugų gavėjas

Paslaugų gavėjas įsipareigoja:

3.1. Susipažinti su www.wowstays.lt naudojimosi taisyklėmis ir jų laikytis;

3.2. Laiku atsiskaityti už paslaugas ir jas priimti;

3.3. Talpinti teisingą ir išsamią informaciją apie save, įskaitant tikrą savo vardą, telefoną, el. pašto adresą ir kitą reikalingą informaciją, taip pat apie siūlomas paslaugas, prekes ir kt.;

3.4. Netalpinti melagingos, viešai įžeidžiančios, smurtą ar neapykantą kurstančios informacijos;

netalpinti objekto/paslaugų (SPA), kurio(-iomis) Paslaugų gavėjas neturi teisės disponuoti (nuomoti, leisti naudotis tretiesiems asmenims);

3.5. Netalpinti nuotraukų, kurios nevaizduoja skelbimo objekto, nuotraukose yra vaizduojami asmenys arba modifikuoti grafiniai vaizdai;

Paslaugų gavėjas turi teisę:

3.6. Kreiptis į svetainės administraciją dėl prieigos prie jiems priklausančios nakvynės vietos informacijos apie teikiamas paslaugas administravimo, išskyrus nakvynės vietos aprašymus bei blogo įrašus, kuriuos administruoja Paslaugos teikėjas; 

3.7. Koreguoti savo paties patalpintus skelbimus, išskyrus tuos atvejus, kai koregavimas ir/ar pati korekcija prieštarauja šioms Taisyklėms, taip pat nakvynės vietos aprašymus bei blogo įrašus, kuriuos administruoja Paslaugos teikėjas; 

3.8. Kreiptis į Paslaugų teikėją įvairiais prašymais susijusiais su skelbimais, reklama ir kt., tačiau tuo nepiknaudžiauti, neperkrauti pertekliniais duomenimis ir neužkrauti Paslaugų teikėjo serverių ir/ar el. pašto.

4. Atsakomybės ir jų ribojimai

4.1. Laikoma, kad naudojimasis www.wowstays.lt vykdomas nepriekaištingai, jei  minėta svetaine ar jos duomenų baze visapusiškai galima naudotis 85% laiko per metus;  

4.2. Paslaugų teikėjas neatsako už www.wowstays.lt ar jos duomenų bazės veiklos sutrikimus, kilusius dėl priežasčių, kurių Paslaugų teikėjas negali kontroliuoti;

4.3. Paslaugų gavėjas yra atsakingas už tinkamą prisijungimo vardo, slaptažodžio naudojimą. Paslaugų teikėjas neatsako už žalą, kurią Paslaugų gavėjas patiria dėl to, kad tretieji asmenys pasinaudojo šia informacija;

4.4. Paslaugų gavėjas yra atsakingas už teisingą informacijos pateikimą apie nakvynės vietą ir jos teikiamas paslaugas;

4.5. Vadovaudamasis Paslaugų gavėjo pateikta informacija bei viešai prieinama informacija oficialiuose Paslaugų gavėjo informacijos šaltiniuose (svetainė, socialiniai kanalai ir kt.), Paslaugų teikėjas savo nuožiūra sudaro nakvynės vietos aprašymą bei jį administruoja.

5. Baigiamosios nuostatos

5.1. Svetainės www.wowstays.lt veikla vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Bet kokie ginčai, kilę dėl www.wowstays.lt svetainės veiklos ar susiję su ja bus sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos kompetentingame teisme;

5.2. Paslaugų gavėjas prašymą  ir/ ar skundą dėl www.wowstays.lt paslaugų, visų pirma, raštu privalo pateikti Paslaugos teikėjui ir nurodyti savo reikalavimus. Tokius raštus prašome siųsti el. paštu [email protected];

5.3. Nepavykus išspręsti ginčo derybų keliu, Paslaugos gavėjas gali kreiptis į  Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, 01402, Vilnius, el. p. [email protected], tel 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainė www.vvat.lt), taip pat į Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritorinį padalinį apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr;

5.4. Bet koks trečiųjų asmenų atliekamas www.wowstays.lt turinio, dizaino, Paslaugų teikėjui priklausančių nuotraukų kopijavimas ir/ar kitoks naudojimas be raštiško Paslaugų teikėjo leidimo ir/arba nesilaikant Taisyklių, yra autorių ir kitų teisių pažeidimas, baudžiamas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Šis apribojimas netaikomas Paslaugų gavėjams jų skelbimų atžvilgiu.